Przedszkole Miejskie Nr 43
z Oddziałami Integracyjnymi
w Sosnowcu
 

Beleidsregels Wlz


Beleidsregel Budgettair kader Wlz 2022 BR REG 22117b Vastgesteld 26 april 2022 Grondslag NZa beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellenBeleidsregels ter verdeling van de besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2022 worden daartoe met het onderhavige wijzigingsbesluit gewijzigd Het totaalbudget voor de Wlz uitvoerders voor het jaar 2022 komt hiermee op € 134, 218 miljoen Het totaalbudget voor de zorgkantoren voor het jaar 2022Beleidsregels bijzondere bijstand en armoede en minimabeleid gemeente Lochem 2018 4 1 Begripsbepaling 10 5 Medische kosten eigen bijdragen Wmo of Wlz voorzieningen 12 10 6 Begrafenis of crematiekostenBeleid amp regelgeving Overheid nl geeft u hier de mogelijkheid om te zoeken naar publicaties omtrent onder meer wet en regelgeving , rechtspraak, besluitvorming, consultatie, bekendmaking en …In deze beleidsregels is het gemeentelijke parkeerbeleid ten aanzien van de gehandicaptenparkeer kaart GPK en gehandicaptenparkeerplaats GPP opgenomen Het doel van deze beleidsregels is om duidelijkheid te geven over de criteria en voorwaarden waaronder de gemeente medewerking verleent aan het toewijzen van een GPK en of GPP aan haar …grondslag toegang tot de Wlz kunnen krijgen Ook zijn de beleidsregels indicatiestelling voor 2020 aangepast en is er een handleiding opgesteld voor het indiceren van deze doelgroep Vanaf 2 januari 2020 gaan de ggz teams starten met het indiceren van cli nten die op basis van een psychische grondslag toegang tot de Wlz kunnen krijgenBeleidsregels maatschappelijke ondersteuning Hilversum 2020 Het college van burgemeester en wethouders van Hilversum, gelet op bijlage II Maatwerkvoorzieningen onder de Wmo of de Wlz in 2020 pag 53 Verwijzingsregister pag 54 58 4 HOOFDSTUK 1De huidige beleidsregels en documenten bieden niet altijd voldoende ruimte om de samenwerking tussen huisarts, SO en AVG ook wel medisch generalistische zorg MGZ genoemd te faciliteren Op Wlz , maken deel uit van de …Onderwerp Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning 2022 Voorbereid opgesteld door Adviesraden Nunspeet, Elburg en Oldebroek een WLZ voorziening, maar dat de opnamedatum nog niet vaststaat Daarmee bestaat het risico dat de WMO stopt en de WLZ nog niet ingaatDaar waar in deze beleidsregels over WLZ instelling of WLZ bewoner wordt gesproken wordt bedoeld een bewoner die in een instelling verblijft en die de indicatie voor langdurig verblijf heeft verzilverd 5 van 52 INLEIDING Wmo 2015Vanaf 2015 stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het macrobedrag voor de contracteerruimte vast voor Wlz zorg inclusief persoonsgebonden budget De bepaling van de omvang en onderdelen van een budget van een zorgaanbieder zijn onderhevig aan beleidsregels van de NZaHeb je een indicatie voor de Wet langdurige zorg Wlz Dan kun je individuele begeleiding uit deze wet vergoed krijgen Wil je deze hulp zelf inkopen met een pgb, dan vraag je een pgb aan bij het zorgkantoor Download de Pgb Vergoedingenlijst Wlz 2022 daarin staat precies wat er wel en niet hoort bij individuele begeleiding binnen de WlzBeleidsregels bijzondere bijstand Enkhuizen 2022 Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het vaststellen van ‘ Beleidsregels bijzondere bijstand Enkhuizen 2022’ Door bijzondere omstandigheden kan iemand extra noodzakelijke kosten maken, waarin zijn of haar inkomen niet voorzietBeleidsregels indicatiestelling Wlz 2022 Het Centrum Indicatiestelling Zorg CIZ heeft de beleidsregels voor de indicatiestelling 2022 voor de Wlz vastgesteld en op hun website gepubliceerd Er zijn geen beleidsinhoudelijke wijzigingen ten …BELEIDSREGELS URGENTIES BEHOREND BIJ DE HUISVESTINGSVERORDENING HEILOO Het college van burgemeester en wethouders van Heiloo Gelet op het bepaalde in artikel 4 81 van de Algemene wet bestuursrecht en de Huisvestingsverordening Heiloo b e s l …1 Wlz kader 2022, stand voorlopige kaderbrief Wlz 2022 27 574 2 Groeiruimte 2022 745 3 Toegang Wlz voor mensen met een psychische stoornis 136 4 Lage zzp’s 35 5 Wet zorg en dwang 103 6 Loon en prijsbijstelling 2022 PM 7 Wlz kader 2022 som 1 t m 6 28 523Beschermd wonen , maatschappelijke opvang en ggz Beschermd wonen wordt een taak van lle gemeenten, niet alleen van de centrumgemeenten Daarom komt er een nieuwe verdeling van het beschikbare geld En per 1 januari 2022 staat de Wlz ook open voor mensen met een psychische kwetsbaarheidik het Wlz kader voor het jaar 2022 aldus ten opzichte van de definitieve kaderbrief Wlz 2022 verhoog met een bedrag van € 40, 9 miljoen tot € 26 324 miljoen Het door de NZa verwachte tekort neemt daarmee op voorhand af van € 46 miljoen tot € 5 miljoen minder dan 0, 02 Ik verzoek u om uw beleidsregelsvanaf 1 1 2023 toegang krijgen tot de Wlz 21 Kan je in de Wlz als de diagnose LVB na je 18e verjaardag wordt gesteld In de Beleidsregels Indicatiestelling van het CIZ is opgenomen dat n van de voorwaarden om de grondslag verstandelijke beperking vast te stellen is dat de verstandelijke beperking voor het 18e levensjaar is ontstaanVeelgestelde vragen en antwoorden Op deze pagina vindt u veelgestelde algemene vragen en antwoorden over de Wtza Vragen en antwoorden over specifieke onderwerpen zoals melden, het aanvragen van een vergunning, intern toezicht of bedrijfsvoering kunt u bij de betreffende menu items vinden De vragen worden geregeld geactualiseerd en aangevuldZORGWIZE Voor zorgorganisaties in de Ouderenzorg VVT , Gehandicaptenzorg GZ en Geestelijke Gezondheidszorg GGZ die zich tijdelijk willen laten ondersteunen of adviseren door een ervaren en betrouwbare interim Business Controller op het gebied van de financi le bedrijfsvoering, planning amp control, strategische beleid, NZa beleidsregels of …U bent verplicht om onderaannemers bij de inschrijving te vermelden Hiervoor vult u bijlage 2 van de bestuursverklaring in Voeg deze toe aan uw inschrijving De inkoper neemt dit mee in het gesprek met u De zorg die de onderaannemer levert moet aan alle eisen voldoen, die ook voor de hoofdaannemer geldenBeleidsregels Indicatiestelling Wlz 2020 Het CIZ stelt elk jaar nieuwe beleidsregels voor het komende jaar op De beleidsregels indicatiestelling voor 2020 zijn 11 december jl gepubliceerd in de Staatscourant Hierbij treft u de betreffende link aan httpsBeschermd wonen vanuit de Wmo is voor mensen met psychiatrische problemen Zij wonen in een instelling waar 24 uurs toezicht is of toezicht op afroep3 Subsidieverstrekking Algemene wet bestuursrecht Algemene subsidieverordening Heemstede 2016 V01 Wlz Besluit ruimtelijke ordening Beleidsregel bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs gemeente Heemstede B04 Wlz Gemeentewet Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang 2018 B03 WlzBinnen het Wet Langdurige Zorg WLZ domein levert Valuas zorg in de vorm van een Volledig Pakket Thuis VPT of een Modulair Pakket Thuis MPT Ook verzorgt Valuas voor thuiswonende ouderen binnen de WLZ respijtzorg in de vorm van tijdelijk verblijf Dit doet zij volgens de geldende Nza BeleidsregelsMelding doen van een calamiteit Als zorgaanbieder moet u calamiteiten melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd IGJ Dat staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg Wkkgz Hieronder vindt u een uitleg Deze informatie is bedoeld voor zorgaanbieders en solistisch werkende zorgverleners Wilt u als burger een klacht meldenBeleidsregels Wlz Verpleeghuizen en zorginstellingen Rijksoverheid Aanvraag verpleeghuis indicatie Wlz Wet langdurige zorg Veel gestelde vragen Problemen en klachten Inspectie voor de gezondheidszorg Het Landelijk Meldpunt Zorg Opleiding verpleegkundigeDan krijg je te maken met de Wet langdurige zorg Wlz Wat is de Wmo Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning Ben je ziek, gehandicapt of anderszins beperkt bijvoorbeeld door ouderdom Dan regelt deze wet de hulp die je …Zorgzwaartepakket 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding Pakket 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifiekeKinderen Het Zorgzwaartepakket is niet alleen maar beschikbaar voor volwassenen en senioren Heeft uw kind een lichamelijke of verstandelijke beperking en bent u op een punt gekomen dat u niet meer bereid bent om nog 100 voor hem of haar te kunnen zorgen, dan kunt uw kind gebruik maken van het ZorgzwaartepakketBeleidsregels maatschappelijke ondersteuning aangepast Graag maken we voor u zo duidelijk mogelijk op welke manier we in de praktijk werken met de Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Denk hierbij aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor huishoudelijke ondersteuning of voor een andere voorzieningDe Wet maatschappelijke ondersteuning Officieel heet deze wet Wmo 2015 wordt uitgevoerd door uw gemeente en is bedoeld voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het zelfstandig thuis wonen, het meedoen in de maatschappij en het bieden en krijgen van mantelzorgVolgens de Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo heeft de gemeente Amsterdam plannen en regels vastgesteld voor de maatschappelijke ondersteuning in de stad in de Wmo verordening 2015, de Nadere regels 2022 en het Financieel besluit De Wmo verordening 2015 is op 26 november 2014 vastgesteld Daarna is de verordening een aantal keer door de gemeenteraad …Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met de Welzijnscoaches van WoerdenWijzer via telefoon 0348 428 600 Heeft u professionele ondersteuning nodig vanuit de Wmo of de Jeugdwet, dan neemt u contact op met WoerdenWijzer via de mail info woerdenwijzer nl of telefonisch 0348 428 600De jaarrekening is het verplichte financi le onderdeel van de jaarverantwoording De modeljaarrekeningen van het CIBG maken het invullen en aanleveren makkelijkerMeer informatie De wooncoaches helpen u graag bij vragen over Verzorgd Wonen Stuur een bericht naar wooncoach nieuwegein nl U kunt ook langskomen bij het woonloket De wooncoaches en de verhuisconsulent houden elke maandag een inloopspreekuur 1e verdieping Stadshuis, balie 2 en 3 Maandag van 13 00 tot 16 00 uurMet een ruim assortiment aan zorgdiensten en vele woon en zorgcentra staat De Zorggroep in Noord en Midden Limburg klaar voor iedereen die zorg nodig heeft, van jong tot oud Door open en eerlijk te communiceren, het uitspreken van verwachtingen en afspraken nakomen, voelt u zich bij ons welkom, gerespecteerd en rechtvaardig behandeldMet een vpt ontvangt u al uw zorg van n zorgverlener die door het zorgkantoor is gecontracteerd Dit heet zorg in natura Zorg in natura ZIN Bij zorg in natura contracteert de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar de zorgaanbieders en ondersteuning Ook regelt de gemeente of het zorgkantoor de administratie daaromheenAanmelden Pieter van Foreest ONS is gemaakt in Groenlo, door Nedap HealthcareRol van gemeenten Het leerlingenvervoer is gedecentraliseerd in 1987 Gemeenten zijn sindsdien verplicht een regeling vast te stellen op basis waarvan ouders van leerlingen onder bepaalde voorwaarden aanspraak kunnen maken op bekostiging van de vervoerkosten van en naar school Lees meer over de rol van gemeentenDe prijzen die de gemeente voor het pgb gebruikt, staan in de tabel Tarieven persoonsgebonden budget Wmo en Jeugdwet Categorie en onderdeel Tarief Informele zorg individuele begeleiding jeugd, per uur € 20, 00 Informele zorg individuele begeleiding volwassene, per uur € 20, 00 Informele zorg schoonmaakhulp, per uurWet maatschappelijke ondersteuning Wmo De Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo gaat ervan uit dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn leven en welzijn en dat mensen zoveel mogelijk voor elkaar zorgen Als je hulp nodig hebt om mee te kunnen doen, is die vaak wel te vinden bij familie, buren of vrijwilligersBeleidsregel Budgettair kader Wlz 2022 BR REG 22117b Vastgesteld 26 april 2022 Grondslag NZa beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellenNza Beleidsregel AmbulancezorgVektis slimme processen en heldere inzichten voor goede zorgNza Tarieven Elvbeleidsregels worden de geregistreerde zorgregels gecorrigeerd en afgerond minimale contacttijd, afronden op, etc De applicatie biedt veel ondersteuning bij het fiatteringproces van de zorgmanagers Naast de mogelijkheid om de geleverde zorg bij de cli nt te registreren, bestaat ook de mogelijkheid omhohlgvuhjhov lqglfdwlhvwhoolqj o , qohlglqj h h ehohlgvuhjhov yruphq hhq qdghuh xlwzhunlqj ydq hq wrholfkwlqj rs ehodqjulmnh ehjulsshq lq gh hw odqjgxuljh ruj khw hvoxlw odqjgxuljh ruj hq …De Wlz vergoedt namelijk enkel vervoer van en naar de locatie waar Wlz begeleiding of behandeling wordt ontvangen Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan Aldus besloten in de vergaderingDe beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2022 treden na publicatie in werking en zijn van toepassing op alle aanvragen die vanaf de datum inwerkingtreding worden ingediend Wlz en de Jeugdwet kunnen voorliggend zijn op ondersteuning vanuit de Wmo 2015 Dit kan reden zijn om een aanvraag voor een maatwerkvoorziening af te wijzenBeleidsregel Budgettair kader Wlz 2022 BR REG 22117b Vastgesteld 26 april 2022 Grondslag NZa beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellenCrisiszorg VV Voor crisiszorg in de Verpleging en Verzorging gelden de volgende criteria Indicatie Een indicatie is uw toegangsbewijs om zorg te kunnen ontvangen vanuit de Wet langdurige zorg Wlz of wijkverpleging vanuit de zorgverzekeringswet Uw Wlz indicatie wordt gesteld door het CIZ In de indicatie is vermeld op welke zorg u recht heeftBeleidsregels indicatiestelling Wlz 2020 3 Beleidsregels indicatiestelling Wet langdurige zorg Wlz 2020 Het CIZ, gelet op artikel 4 81 lid 1 Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 3 2 3 en 7 1 2 lid 1 sub a Wet langdurige zorg, besluit Artikel 1 Het CIZ hanteert beleidsregels bij het beoordelen of en in welke omvang deken op een voorziening op grond van de Wlz of de WIA Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel Dit besluit wordt aangehaald als “ Beleidsregels Vervoervoorzieningen Wmo 2015’’ en treedt in werking de dag na bekendmaking Aldus vastgesteld in de vergadering van het college en burgemeester en we t houders van 23 juni 2015Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Dinkelland 2022 2 De procedure 2 De procedure Huidige beleidsregels Nieuwe beleidsregels Wlz maar daaraan geen medewerking wenst te verlenen, behoudens de uitzonderingsbepalingen art 2 3 5, zesde lid …Per 1 juli 2020 zijn de maximale tarieven aangepast en per 1 jan 2022 gebeurt dat weer amp nbsp De maximumtarieven vanaf 1 januari 2022 zijn in de Wlz Uurtarief voor formele zorg was per 1 juli 2020 amp euro 65, 29 wordt per 1 jan 2022 amp euro 66, 60 Uurtarief voor informele zorg was per 1 juli 2020 amp euro 20, 73 wordt per 1 jan 2022 amp euro 21, 14 Tarief voor dagbesteding per dagdeel …Beleidsregels kunnen gebruikt worden om verschillende doelen te bereiken, maar het gemeenschappelijk uitgangs punt is dat het uitwerking geeft aan het uitoefenen van een bevoegdheid van het college Wlz of de Zorgverzekeringswet Zvw gaan de Wmo en de Jeugdwet niet uit van ‘verzekerde rechten’Met een Wlz indicatie heb je recht op specifieke zorgvormen, zoals Verblijf in een zorginstelling, of waar mogelijk intensieve zorg thuis Medische zorg en paramedische behandeling in verband met de ziekte, beperking of stoornis Vervoer naar de plaats waar de begeleiding, behandeling en verzorging plaatsvindtbeleidsregels Jeugd 2020 Gemeente Montferland versie 0 7 2020 is op de Wlz , of als er een recht op zorg als bedoeld bij of krachtens de Z en of Passend Onderwijs bestaat Zie Bijlage II Afbakening Jeugdwet WLZ – ZVW – Passend Onderwijs en bijlage III “Zorg inDe afspraken zijn voor een deel opgenomen in beleidsregels , en deels in brieven De beleidsregels en brieven zijn opgenomen als onderdeel van het normenkader van de accountant, in bijlage 1 van dit protocol Voor de controles en die de Wlz uitvoerders uitvoeren en de wijze waarop zij zich verantwoorden over de kosten die samenhangen met deDoor de hervorming van de AWBZ Algemene Wet Bijzonder Zieketekosten is een deel van de voormalige AWBZ zorg over verschillende wettelijke domeinen verdeeld de Wlz , de Wmo Wet Maatschappelijke Ondersteuning , de Zvw Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet Psychologen en cli nten kunnen hierdoor te maken krijgen met zorg uit verschillende wettelijke domeinen …extra kosten Wlz 2022 BRREG 21149 zzp Toelichting model begroting verantwoording kwaliteitsbudget 2022 verpleeghuiszorg Versie 1 4, gewijzigd 14 december 2022 Deze versie bevat een aanpassing in Deel II in verband met de uitvoering van de Beleidsregels SARS CoV 2 virus doorlopende kosten Wlz 2022 BRREG 21148 en Beleidsregel SARS CoV 2 virusBeleidsregels ontlenen hun status aan artikel 4 81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht quot Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen met betrekking tot een hem toekomende of onder zijn verantwoordelijkheid uitgeoefende, …Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2020 PDF Formulieren Budgetplan PDF In het budgetplan geeft u aan welke zorg u denkt in te gaan kopen in 2022 Zorgbeschrijving PDF Verklaring gewaarborgde hulp PDF Zorgovereenkomsten Voor het opstellen van de zorgovereenkomst gebruikt u het PGB PortaalDeze beleidsregels zijn de gemeentelijke richtlijnen ten behoeve van het leveren van ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 De beleidsregels worden vastgesteld door het college van B amp W en zijn een uitwerking van de door de Raad vastgestelde Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeenten Bergen L 2019In deze beleidsregels wordt onder meer beschreven hoe de procedure loopt, hoe de gemeente een aanspraak op jeugdhulp beoordeelt en welke vormen van jeugdhulp er zijn Als er aanspraak mogelijk is op de Wet langdurige zorg Wlz , of als er een recht op zorg is vanuit deDe Wlz kent naast zorg met verblijf ook de mogelijkheid om zorg thuis te ontvangen Dit kan via verschillende leveringsvormen, namelijk volledig pakket thuis vpt , modulair pakket thuis mpt of persoonsgebonden budget pgb Deze leveringsvormen zijn ook mogelijk voor cli nten met een psychische stoornisWlz zorg bij deeltijd verblijf in een instelling 4 4 1 Inleiding 4 4 2 Verblijfszorg 5 4 2 1 4 Deze wijzigingen worden ondersteund via de Nza beleidsregels Zo is er een aparte prestatie voor het COT en zijn er aparte prestaties met bijbehorende tarieven voor crisisopname licht,Was wordt tabel beleidsregels Dinkelland Wmo 2015 November 2019 2 nog opgemerkt dat het hebben van een psychiatrische grondslag alleen geen toegang geeft tot de Wlz art 3 2 1 Wlz Er is wel een wetswijziging aangekondigd die daar verandering in aanbrengt De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2022In de voor u liggende Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Borne 2015 zijn de uitgangspunten vanuit de nieuwe wet en de lokale kaders zoals geformuleerd in het Beleidsplan Wmo 2015 ‘Niemand staat alleen’ en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Borne 2015 vertaald naar regels voor de uitvoering van de Wmo 2015Wmo en Wlz Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Wet langdurige zorg Wlz De Wmo is er voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen als dat alleen of met behulp van de omgeving niet meer luktIn beleidsregels wordt bijvoorbeeld nader omschreven welke voorzieningen onder de jeugdwet vallen en met welk doel deze worden de Wet langdurige zorg Wlz , de Zorgverzekeringswet ZVW , het minimabeleid van de gemeente Culemborg en de Beginselenwet Justiti le jeugdinrichtingen Beginselenwet JI en de onderwijswet Hieronder wordt ditMondzorg WLZ per 1 juli 2017 versie 08 09 2017 on d zor i n d d i gi 2 De huidige beleidsregels en tariefbeschikking van de NZa schrijven niets voor m b t het declareren en vergoeden van reiskosten Dat betekent dat zorgkantoren niet verplicht zijn reiskosten teBeleidsregels maatschappelijke ondersteuning Brielle 2022, onder gelijktijdige intrekking van het de Beleidsregels maatschappelijk ondersteuning Brielle 2020 4 zoals de Wlz , stuurt de gemeente de melding in overleg met de cli nt, door naar de juiste instantieDownloads zorginkoop 2023 Hier vindt u de vooraankondiging van de publicatie van het inkoopkader Wlz 2023 In juni vindt u hier de ZN Zorginkoopdocumenten en de CZ Zorginkoopdocumenten voor de zorginkoop Wlz 2023Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet In de praktijk wordt van de Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet veel gevraagd op het gebied van professionele, inhoudelijke kennis en gespreksvaardigheid Zorgtrajecten beginnen bij het stellen van de juiste indicatie De zorg kan vervolgens divers zijnVoorschrift zorgtoewijzing Wlz 2022 gewijzigde versie 04 05 2022 Vertaaltabel 2022 Geldig vanaf 1 1 2020 Voorschrift zorgtoewijzing Wlz 2020 Vertaaltabel 2020 Rekenmodule Geldig vanaf 01 01 2022 Adviesformulier rekenmodule 2022 Wlz Geldig vanaf 31 05 2022 Hierin zijn 3 aanpassingen verwerktSamenvatting Beleidsregels 2017 Op weg naar een integraal tarief Voorlopig budgettair kader 2017 Op 13 juni heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het voorlopig budgettair kader 2 , Wlz aan cli nten met een modulair pakket thuis MPTDit is de home page van de Sociale Verzekeringsbank SVB Hier vindt u alle regelingen die de SVB uitvoert U kunt ook naar uw persoonlijke omgeving En uw zaken regelen met DigiDdoen bij het CIZ De Wlz Aanvraagadvieslijn is bereikbaar op werkdagen tussen 08 00 uur en 17 00 uur Uiteraard is al veel informatie over de Wlz op de website www ciz nl beschikbaar aar zijn ook de Beleidsregels indicatie stelling Wlz en de Webcheck Wlz te vinden, waarmee eenvoudig bekeken kan worden of een Wlz aanvraag doen bij het CIZEPOS NZa
27 | 3 | 183 | 158 | 106

 

 

 

STRONA INTERNETOWA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ - http://www.reformaedukacji.men.gov.pl
rv |