Przedszkole Miejskie Nr 43
z Oddziałami Integracyjnymi
w Sosnowcu
 

Zapewniamy:

 • dobrze zorganizowane, ciekawe zajęcia w grupowe prowadzone aktywizującymi metodami nauczania
  w oparciu o:

 - podstawę programową wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego orz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół)

-  Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci „Nasze przedszkole”

- autorskie programy własne nauczycieli:
 
 • - Program profilaktyki próchnicy zębów "Zdrowy,piękny uśmiech", którego reazlizacja przyczyni się do zapobiegania próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym, a także do uświadomienia im, jak ważna jest higienia jamy ustnej i dbanie o zęby mleczne.
 • - ,,Świat plastyki"-Wewnętrzny program własny z zakresu aktywności artystycznej. Wychodząc naprzeciw potrzebom wychowanków naszego przedszkola proponujemy bezpłatne spotkania, których celem jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych dzieci.

  - Program edukacji teatralnej – realizowany w trzech etapach:

  I zabawy teatralne, II kukiełki, supełki i inne, III czas na scenę. Program stwarza warunki do rozwoju artystycznego, ruchowego, intelektualnego, społecznego, emocjonalnego poprzez organizowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu przez dzieci własnych  możliwości.

  - Program autorski z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym „Trzymaj się prosto”  wspomaga wszechstronny i harmonijny rozwój psychofizyczny dziecka, zapobiega pogłębianiu się wad postawy, koryguje

  istniejące wady, wdraża do rekreacji ruchowej.

  - Kinezjologia Edukacyjna jako metoda wspierająca rozwój dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych  - stymuluje ogólny rozwój dziecka, wyrównuje dysharmonie rozwojowe, koryguje zaburzone funkcje, zapobiega powstawaniu nowych zaburzeń emocjonalnych w zachowaniu, kształtuje prawidłową wymowę, rozbudza zainteresowania wyrabiania motywacji.

  - „Świat wokół nas” edukacja ekologiczna dzieci w wieku przedszkolnym – zachęca do zdrowego stylu życia oraz troski o środowisko naturalne, rozbudza wrażliwość i potrzebę kontaktu z przyrodą, kształtuje przyjazny stosunek do świata roślin i zwierząt.

  - „Bawimy się słowami " -  przygotowujący  dzieci do nauki czytania i pisania w szkole, program wspomaga edukację językową i poznawczą przedszkolaków. Uczestniczące w nim dzieci: doskonalą aparat artykulacyjny ,uczą się różnicować dźwięki mowy ludzkiej, ćwiczą syntezę i analizę wyrazów, rozwijają umiejętność prawidłowego trzymania narzędzi i kreślenia linii oraz wzorów graficznych przy muzyce, kształcą umiejętność orientowania się w schemacie własnego ciała, schemacie innych osób oraz przestrzeni. W programie wykorzystane są metoda glottodydaktyki prof. B. Rocławskiego oraz Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz.   

  - Przedszkole Integracyjne środowiskiem twórczej aktywności zdrowotnej – którego celem jest zdobycie zdolności samodzielnego dokonywania wyboru zachowań właściwych dla zdrowia własnego i innych ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem: kształtowania postaw prozdrowotnych poprzez ruch oraz kształtowanie umiejętności psychospołecznych sprzyjających zdrowiu.

  - Zabawy z imionami – program oparty na koncepcji odimiennej metody dr I.Majchrzak zmierzający do przygotowania młodszych dzieci  do podjęcia nauki czytania i pisania. Założeniem programu jest zastosowanie imienia jako nośnika emocjonalnego wiedzy o piśmie, kreowanie sytuacji umożliwiających dzieciom odkrywanie świata a zatem i pisma.

  - Program adaptacyjny „Jestem w przedszkolu” - mający na celu pomoc dziecku w    budowaniu pozytywnego obrazu przedszkola, uczenie nawiązywania bliskiego kontaktu z nauczycielem w obecności rodziców i radzenia sobie z własnymi emocjami, zapoznanie rodziców   z warunkami funkcjonowania placówki.

  - Program nauczania języka angielskiego – wykorzystuje naturalne predyspozycje dzieci do rozwijania umiejętności językowych, motywuje  i wdraża do poznawania dźwięków  języka obcego. Kształtuje osobowość,  tolerancję i kulturę dziecka, pogłębia wiedzę o otaczającym świecie.

  - Z bajką za pan brat  - to projekt edukacyjny opracowany przez nauczycieli z naszego przedszkola.

   

  • życzliwą i miłą atmosferę
  • wykształconą kadrę pedagogiczną wykorzystującą w pracy z dziećmi o specjalnych  potrzebach edukacyjnych różne metody terapii:

  Terapia behawioralna - to terapia pomagająca dzieciom autystycznym na wszystkich poziomach funkcjonowania. Podstawowym celem terapii behawioralnej jest kształtowanie u dziecka jak największej ilości zachowań adaptacyjnych. Drogą do tego celu jest:

  1. systematyczne wzmacnianie (nagradzanie) coraz bardziej zbliżonych do docelowych form zachowania przy użyciu znaczących dla dziecka wzmocnień;
  2. ścisłe kontrolowanie sytuacji, w których zachowanie przebiega;
  3. umiejętne wprowadzanie i wycofywanie różnorodnych podpowiedzi (manualnych, wizualnych, werbalnych, itp.);
  4. wprowadzanie do środowiska terapeutycznego wyraźnej struktury czasowo-przestrzennej;

  Terapia Metodą Kinezjologii Edukacyjnej  "Brain Gym" (Gimnastyka Mózgu) I i II stopień, wg metody dr Paula Dennisona i Gail Dennisona. Kinezjologia Edukacyjna uczy i pokazuje w praktyce możliwości wykorzystania naturalnego ruchu fizycznego w celu poprawy uczenia się. Dr Paul Dennison opracował ćwiczenia synchronizujące współpracę obu półkul mózgowych, a także poprawę następujących umiejętności szkolnych:

  • koncentracji na zadaniach
  • koordynacji wzrokowo-ruchowej
  • wysławiania się
  • liczenia
  • czytania
  • zapamiętywania cyfr 
  • pisania

  • zdolności manualnych

    
  •  Metoda jest przeznaczona dla dzieci, młodzieży, dorosłych ( w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi).

  Terapia Metodą Gimnastyki Terapeutycznej Weroniki Sherborne

  Metoda nawiązuje do najbardziej pierwotnego sposobu porozumiewania się jakim jest „ język ciała”. Wszystkie  dzieci mają dwie podstawowe potrzeby:  po pierwsze, pragną dobrze czuć się we własnym ciele (jak w domu), czyli umieć w pełni nad

  nim panować i „słuchać” własnego ciała; po drugie, odczuwają potrzebę nawiązywania kontaktów z innymi.

  Wszystkie te potrzeby, dobry kontakt z własnym sobą i z innymi ludźmi jest możliwy dzięki dobremu nauczaniu ruchu .Metoda Weroniki Sherborne ze względu na swoją naturalność i prostotę jest metodą uniwersalną. Można ją stosować zarówno w pracy z dziećmi, jak i z osobami dorosłymi, z osobami o różnych zaburzeniach rozwojowych, a także z osobami o prawidłowym rozwoju.   

  Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne obejmujące rozwijanie umiejętności:

  • językowych
  • komunikacyjnych
  • społeczno-emocjonlnych
  • wczesnoszkolnych


  • zdrowy styl życia
  • współpracę ze środowiskiem lokalnym
  • uczestnictwo dzieci  w wielu konkursach, turniejach,  przeglądach artystycznych, akcjach, kampaniach i projektach edukacyjnych o charakterze miejskim, regionalnym, ogólnopolskim oraz na terenie przedszkola
  • zajęcia adaptacyjne dla dzieci wstępujących do przedszkola  po raz pierwszy
  • doskonałe wyżywienie

   

   

  STRONA INTERNETOWA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ - http://www.reformaedukacji.men.gov.pl