Przedszkole Miejskie Nr 43
z Oddziałami Integracyjnymi
w Sosnowcu
 

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku 

w godzinach 6.00 - 17.00

 
 
 
 

Wizja

 

   Jesteśmy po to, by stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zdrowych i dzieci z potencjałem i  dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Dążymy do podniesienia jakości działań podejmowanych na rzecz zdrowia dziecka. Chcemy wyrównywać szanse i kompensować braki i opóźnienia w rozwoju. Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na kolejnych etapach edukacyjnych.
 
 

Misja

 

 

  • Zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci na miarę ich możliwości i potrzeb.
  • Uczymy wrażliwości na potrzeby innych.
  • Kształtujemy umiejętności niesienia pomocy innym.
  • Wyrównujemy szanse edukacyjne dzieci.
  • Zapewniamy warunki sprzyjające realizacji indywidualnego rozwoju dziecka.
  • Kształtujemy postawy prozdrowotne.
  • Rozwijamy umiejętności psychospołeczne sprzyjające zdrowiu.
 
 
 
STRONA INTERNETOWA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ - http://www.reformaedukacji.men.gov.pl