Przedszkole Miejskie Nr 43
z Oddziałami Integracyjnymi
w Sosnowcu
 
   Home      Koronawirus

Szanowni Rodzice

 

Uprzejmie informujemy, że na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.) z uwagi na konieczność dostosowania placówki  do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązujących w czasie epidemii COVID-19, za zgodą organu prowadzącego działalność naszego przedszkola pozostaje zawieszona do dnia 12 maja. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem placówki do przyjęcia dzieci. 

 

W związku z planowanym w dniu 13 maja otwarciem przedszkola na przyjęcie dzieci, prosimy o zapoznanie się z wytycznymi

Głównego Inspektora Sanitarnego 

 
 
 

Zasady rekrutowania dzieci do objęcia opieką wychowania przedszkolnego w czasie ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych

(wyciąg)

§ 1

 1. Pierwszeństwo do zorganizowanej opieki w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty mają dzieci obojga rodziców pracujących, przede wszystkim związanych zawodowo ze służbą zdrowia, służbami mundurowymi, handlem i zakładami produkcyjnymi, realizującymi zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, spełniających następujące warunki:
  1. nie wykonują pracy zawodowej zdalnie,
  2. nie korzystają z urlopu, opieki, zwolnienia lekarskiego,
  3. nie są objęci kwarantanną,
  4. w dniu, w którym dziecko będzie przebywało w przedszkolu, będą czynni zawodowo,
 2. Rodzice, spełniający warunki opisane w pkt. 1, w uzgodniony sposób informują Dyrektora Przedszkola o tym, że dziecko będzie korzystało z opieki przedszkola oraz o godzinach pobytu. Informacje te należy przekazać wychowawcy.
 3. Dziecko korzystające z przedszkola musi być zdrowe. Jeśli dziecko zgłaszało rodzicowi w domu jakiekolwiek dolegliwości powinno bezwzględnie zostać w domu.
 4. Rodzic, który zdecydował się na korzystanie z opieki przedszkola wyraża automatycznie zgodę na:
  1. kilkukrotny w ciągu dnia pomiar temperatury,
  2. odizolowanie dziecka, w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych u dziecka,
  3. wezwanie rodzica do natychmiastowego stawienia się w przedszkolu i odebranie dziecka,
  4. wezwanie karetki pogotowia i powiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych sugerujących zarażenie wirusem COWID 19
 5. Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola, powinien uczulić dziecko na obowiązujące nowe zasady higieniczne, tj.:
  1. zakładanie maseczki na czas przejścia do przedszkola (dotyczy dziecka powyżej 4 r.ż.); na terenie przedszkola maseczka nie jest obowiązkowa,
  2. niepodawanie ręki na przywitanie,
  3. unikanie dotykania oczu, nosa, ust,
  4. myciu rąk po każdej zabawie, korzystaniu z toalety, przed posiłkiem,
  5. kasłaniu, kichaniu w tzw. „łokieć”,
  6. niezabierania do przedszkola zabawek domowych oraz innych zbędnych rzeczy,
  7. zgłaszaniu nauczycielowi złego samopoczucia (ból głowy, brzucha),
  8. niewkładania do ust zabawek,
  9. zachowaniu bezpiecznej odległości w czasie zabawy,
  10. przebywania w grupie łączonej, niekoniecznie pod opieką swojego wychowawcy,
  11. o nowym wyglądzie zewnętrznym pracowników obsługi (fartuchy ochronne, rękawiczki, przyłbice) związanym  z zasadami bezpieczeństwa, który nie powinien dziecka przestraszyć.

Zasady bezpiecznego wprowadzania dziecka i odbierania dziecka z przedszkola

§ 2

 1. Ogranicza się pobyt rodziców na placówce w ten sposób, że:
  1. dziecko podprowadzane jest przez rodzica do drzwi wejściowych, skąd po zmierzeniu temperatury przez osobę dyżurującą, odbiera je wyznaczona osoba;
  2. dziecko pod opieką wyznaczonej osoby rozbiera się w szatni i przeprowadzane jest do łazienki, gdzie myje ręce, a następnie do właściwej sali zajęć, gdzie opiekę nad nim przejmuje nauczyciel;
  3. godzinę wejścia dziecka do przedszkola rejestruje w systemie Punktualny Przedszkolak wyznaczona przez dyrektora osoba, godzinę wyjścia samodzielnie rejestruje rodzic.
 2. Rodziców odbierających dziecko, obowiązują następujące zasady:
  1. do przedszkola rodzica wpuszcza osoba dyżurująca, której zadaniem jest dopilnowanie przestrzegania następujących zasad:
   1. rodzic wchodzi do przedszkola z maseczką na twarzy,
   2. rodzic winien mieć na rękach rękawiczki zabezpieczające lub niezwłocznie po wejściu do przedszkola dezynfekuje ręce; ręce będzie można dezynfekować również na zewnątrz przedszkola, gdzie zostaną zainstalowane dozowniki;
   3. w szatni nie może przebywać jednocześnie więcej niż pięcioro rodziców,
   4. rodziców obowiązuje zakaz samodzielnego wchodzenia na teren szatni po odzież wierzchnią dziecka,
   5. rodzic sprawnie i szybko ubiera dziecko i opuszcza przedszkole, skracając tym samym czas oczekiwania innych rodziców na wejście do przedszkola,
  2. rodziców oczekujących na zewnątrz, na wejście do przedszkola obowiązuje zasada zachowania bezpiecznej, co najmniej dwumetrowej odległości.
 3. Obowiązuje zasada, że na w placówce powinien przebywać jeden rodzic z dzieckiem.

Zasady bezpiecznego przebywania dziecka pod opieką przedszkola

§ 3

 1. Dziecko przebywające pod opieką przedszkola obowiązują następujące zasady:
  1. wewnątrz budynku dziecko nie musi przebywać w maseczce ochronnej, jednakże taka forma zabezpieczenia może być stosowana, jeśli dziecko i rodzic mają takie życzenie,
  2. witamy się bez podawania ręki, przytulania się, wchodzenia opiekunowi na kolana,
  3. unikamy dotykania oczu, nosa, ust,
  4. myjemy ręce po każdej zabawie, korzystaniu z toalety, przed posiłkiem,
  5. kasłamy, kichamy w tzw. „łokieć”, lub do chusteczki, którą natychmiast wyrzucamy do kosza, po czym myjemy ręce,
  6. do przedszkola nie zabieramy zabawek domowych oraz innych zbędnych rzeczy,
  7. bawimy się zgodnie z poleceniem nauczyciela w wyznaczonych dla każdego dziecka obszarach (przy stolikach, w kącikach zabaw, wyznaczonymi zabawkami),
  8. zgłaszamy nauczycielowi wszelkie objawy złego samopoczucia (ból głowy, brzucha),
  9. nie wkładamy do ust zabawek, klocków, lub innych tego typu przedmiotów,
  10. po skończonej zabawie, zabawkę oddajemy do dezynfekcji,
  11. podczas korzystania z placu zabaw, dziecko obowiązują zasady:
   1. bawimy się wyłącznie na wyznaczonym przez nauczyciela terenie,
   2. ograniczamy kontaktowanie się, z innymi bawiącymi się dziećmi,
  12. podczas posiłków siadamy do stolików wg poleceń nauczyciela,
  13. z łazienki korzystamy pojedynczo.
 2. Zasady opisane w § 2 pkt. 1 wprowadza i egzekwuje nauczyciel, pełniący opiekę nad grupą dzieci.
 3. Przedszkole podczas sprawowania opieki nad dziećmi zapewnia im posiłki.
 4. Każda grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej sali zajęć.
 5. Grupy dzieci nie powinny stykać się ze sobą.
 6. Grupa może liczyć maksymalnie 12 dzieci, a w pewnych uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można ją powiększyć o nie więcej niż dwoje dzieci.
 7. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna.
 8. Z sali zajęć usunięte winny być przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować m.in. dywany, zabawki pluszowe.
 9. Nauczyciel jest zobowiązany do wietrzenia sali w której organizuje zajęcia, co najmniej raz na godzinę jak również ma obowiązek prowadzić zajęcia gimnastyczne i ruchowe przy otwartych oknach.
 10. Jeżeli do zajęć wykorzystuje przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, powinny być one systematycznie dezynfekowane.
 11. Nie można organizować wyjść poza teren budynku typu: spacery, wycieczki itp.
 12. Pod nadzorem nauczyciela dzieci mogą korzystać z placu zabaw, jednak tylko z tych przyrządów, które zostały zdezynfekowane /nie wolno korzystać urządzeń, które zostały oddzielone taśmą/.
 13. W przypadku stwierdzenia dolegliwości zdrowotnych u dziecka nauczyciel stosuje procedurę stanowiącą załącznik do niniejszych zasad.


Sposób organizowania posiłków

4

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom korzystającym z posiłków, ustala się następujące zasady ich organizowania:
 1. posiłki organizowane będą w Sali pobytu dziecka
 2. po każdym posiłku   dzieci, blaty stolików, oparcia krzeseł będą dezynfekowane,
 3. zastawa stołowa, z której korzystały dzieci będzie każdorazowo myta w zmywarce z użyciem detergentów i w temperaturze minimum 600C lub  wyparzana,
 4. Kuchnia wydaje posiłki minimalizując kontakty z innymi pracownikami obsługi,
 5. Za podawanie posiłków oraz za przeprowadzanie bieżących dezynfekcji odpowiedzialni są wyznaczeni przez dyrektora stali pracownicy obsługi.

   
  Oświadczenierodzicawrzesień2020COVID.doc
   

 

STRONA INTERNETOWA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ - http://www.reformaedukacji.men.gov.pl