Przedszkole Miejskie Nr 43
z Oddziałami Integracyjnymi
w Sosnowcu
 
   Home      Koncepcja pracy

Koncepcja pracy  Przedszkola Miejskiego Nr 43  z Oddziałami Integracyjnymi w Sosnowcu  na lata 2013 – 2016

 

Misja: - zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci na miarę ich możliwości i potrzeb                     

- uczymy wrażliwości na potrzeby innych,                                                                                        
- kształtujemy umiejętności niesienia pomocy innym,
- wyrównujemy szanse edukacyjne dzieci,
- zapewniamy warunki sprzyjające realizacji indywidualnego rozwoju dziecka,
- kształtujemy postawy prozdrowotne,                                                                                                 
- rozwijamy umiejętności psychospołeczne sprzyjające zdrowiu.


Wizja: Jesteśmy po to by stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zdrowych i dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Dążymy do podniesienia jakości działań podejmowanych na rzecz zdrowia dziecka. Chcemy wyrównywać szanse i kompensować braki i opóźnienia w rozwoju. Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na kolejnych etapach edukacyjnych.

Zasoby ludzkie:

- wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna,

- wykwalifikowani nauczyciele o specjalności: logopeda, surdopedagog, psycholog, rewalidant, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, tyflopedagog.

Zasoby materialne:

- sale wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne oraz zabawki, umożliwiające wszechstronny rozwój i integrację dzieci,

- gabinety specjalistyczne wyposażone w pomoce i sprzęt specjalistyczny (logopedyczny, psychologiczny).

Zadania:  

- motywowanie do przestrzegania zasad życia w grupie przedszkolnej,

- kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania stanów emocjonalnych oraz radzenia sobie z nimi poprzez udział w zabawach, rozmowach, słuchaniu wybranych utworów z literatury,

- organizowanie zajęć otwartych dla rodziców ukazujących różne sytuacje edukacyjne stymulujące do zintegrowania oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych,

- motywowanie wszystkich nauczycieli przedszkola do upowszechniania swoich osiągnięć zawodowych. 


W ramach zadań określono cele uwarunkowane na:

- dzieci,

- rodziców,

- nauczycieli.

 

Dziecko:

- zna zasady ustalone w przedszkolu, stara się ich przestrzegać,

- akceptuje siebie i potrzeby innych dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

- ma poczucie bezpieczeństwa,

- nabywa odporności emocjonalnej umożliwiającej radzenie sobie w sytuacjach trudnych,

- uczy się dostrzegać swoje mocne strony,

- ma możliwości indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,

- osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie.

Rodzice:

- otrzymują rzetelną informację na temat postępów i niepowodzeń dziecka,

- uzyskują pomoc nauczycieli: logopedy, psychologa, pedagoga – rewalidanta, surdopedagoga, tyflopedagoga,

- wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola,

- uczestniczą w życiu przedszkola,

- są partnerami w zarządzaniu placówką i tworzeniu jej klimatu.

Nauczyciele:

- zapewniają i realizują pomoc psychologiczno – pedagogiczną dzieci,

- współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym,

- aktywnie realizują autorskie programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola,

- doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach,

- pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sponsorów i przyjaciół przedszkola,

- monitorują efektywność własnej pracy,

- dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,

- podnoszą kwalifikacje zawodowe,

- prowadzą obserwacje pedagogiczne, które wykorzystują w pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 

Cele ogólne  

I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej
1. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
2. Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
II. Procesy zachodzące w przedszkolu
1. Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu   koncepcji pracy.
2. W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.
III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym
1. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
2. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
3. Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.
IV. Zarządzanie przedszkolem
1. Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją

 

Cele szczegółowe:

- wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

- wspomaganie rozwoju mowy dziecka,

- budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

- kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

- rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi, - stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

- promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia -  troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych, - budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

- wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

- kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

- zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej,

-  dostosowywanie zakresu wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, zwłaszcza dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

- wspieranie dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi w integracji z grupą rówieśniczą.

 

 Metody  pracy.:

Metoda prof. E. Gruszczyk –Kolczyńskiej – dziecięca matematyka - zabawy matematyczne mające na celu zapewnienia dziecku sukcesów w nauce matematyki;

Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne- zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu;

Opowieść ruchowa;

Praca szkolna K.Orffa;

Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza –zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji;

Kinezjologia edukacyjna Dennisona-program ćwiczeń ruchowych , graficznych relaksacyjnych aktywizujących proces uczenia się;

Metoda Dobrego Startu- metoda przygotowująca do nauki czytania i pisania

- alfabet piosenek - śpiewane literki - wierszyki do rysowania;

Relaksacja;

Techniki parateatralne;

Bajkoterapia;

Zabawy paluszkowe;

Drama;

Pantomima;

Burza mózgów – metoda aktywizująca , pobudzająca do aktywnego myślenia i działania;

 

Nauczyciele realizować będą w poszczególnych grupach wiekowych ogólnopolskie programy edukacyjne:

- Mamo , tato , wolę wodę – kampania edukacyjna mająca na celu podniesienie poziomu wiedzy dzieci na temat właściwości wody oraz jej wpływu nażycie i zdrowie

- Kubusiowi przyjaciele natury – organizowanego przez Fundację Partnerstwo dla środowiska. Celem programu jest popularyzacja ochrony przyrody wśród przedszkolaków, ich rodziców , i nauczycieli. , wzrost świadomości wśród dzieci odnośnie ochrony natury, uczenie dzieci kreatywnego myślenia , samodzielności i podejmowania inicjatyw.

- Czyste powietrze wokół nas – kampania antynikotynowa skierowana do dzieci i rodziców

- Akademia Aquafresh  program profilaktyki higieny jamy ustnej 

- Gwiazdka dla Afryki org. UNICEF – celem programu jest uświadomienie uczniom z jakimi problemami borykają się mieszkańcy krajów rozwijających, jak ważne jest zagwarantowanie im warunków do prawidłowego rozwoju, a także zwrócenie uwagi na to co możemy zrobić, by zmienić tę sytuację

oraz programy własne 

-Program z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym „Trzymaj się prosto”

- Kinezjologia Edukacyjna jako metoda wspierająca rozwój dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych

-„Świat wokół na” edukacja ekologiczna dzieci w wieku przedszkolnym

-„Przedszkole Integracyjne środowiskiem twórczej aktywności zdrowotnej”

- Program profilaktyczny przedszkola

- Program wychowawczy przedszkola

- Zabawy z imionami

- Program adaptacyjny „Jestem w przedszkolu”

- Program nauczania języka angielskiego

- Program profilaktyczny próchnicy zębów „Zdrowy, piękny uśmiech”

- Program z zakresu aktywności artystycznej Świat plastyki

- Program edukacji matematycznej Smyk liczy i myśli w mig

- Program edukacji teatralnej

 

Organizacja zajęć dodatkowych odbywających się po godzinie 13.00

Zajęcia bezpłatne oferowane przez przedszkole:

- gimnastyka korekcyjna,

- logorytmika,

- zajęcie otwarte dla dzieci i ich rodziców metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

  pt. „Bawimy się razem”.

- Bon ton przedszkolaka

- Zajęcia plastyczne

- Sprawne rączki – warsztaty grafomotoryczne 

- Cykl zajęć   rozwijających    wrażliwość i kreatywność  przez ruch i intensywne bodźce artystyczne : Zabawy z humorem, kolorowe emocje, baw się z radością, zajęcia logiczno-matematyczne

- terapia logopedyczna, psychologiczna, surdopedagogiczna, tyflopedagogiczna

- język angielski

- zajęcia teatralne

- katecheza

 

Formy współpracy z rodzicami obejmują:

- zebrania ogólne z rodzicami  

- zebrania grupowe,

- zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola,

- konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica,

- prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie prac dzieci,

- organizację i prowadzenie zajęć dni otwartych dla rodziców,

- organizację warsztatów integracyjnych dla rodziców,

- organizacje uroczystości zaspokajających potrzeby kulturowe rodziców, np. koncerty z ich udziałem, inscenizacje, konkursy,

- włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych, takich jak:   pasowanie na przedszkolaka, mikołajki, Wigilia, Dzień Matki i Ojca, piknik rodzinny,  itp.

- konkursy, 

- angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i grup, m.in. pomoc w przeprowadzaniu remontów, sponsorowanie zakupu mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych, wykonywanie strojów do przedstawień.

 

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana i realizowana w  formie:

- działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań dzieci, w tym dzieci wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień,

- działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia w tym:

a) poprzez obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozę przedszkolną),

b) zindywidualizowanie pracy z dzieckiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych,

c) zajęć dydaktyczno - wyrównawczych,

d) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym,

e) porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli,

f) działań na rzecz zorganizowanej pomocy materialnej dzieciom z rodzin znajdujących się trudnej sytuacji życiowej.

Model absolwenta

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia,

Wykazuje:

- motywacje do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,

- zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,

- umiejętność przyswajania nowych pojęć , logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,

- umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałości,

- umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem),

- umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi),

- tolerancje wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,

- samodzielność,

- odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami).

Posiada:

- zdolność do obdarzania nauczycielki (i innych dorosłych) uwagą i porozumiewania się z nią w zrozumiały dla niej sposób,

- wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,

- podstawową wiedzę o świecie.

Umie:

- cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie

- posługiwać się zdobyczami techniki.

Rozumie, zna przestrzega:

- prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,

- zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną,

- zasady kultury współżycia, postępowania,

- kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,

- potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną).

Nie obawia się:

- występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,

- chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami,

- wykazać inicjatywy w działaniu,

- wyrażania swoich uczuć.


Promocja placówki

Działania promocyjne obejmują:

- prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,

- dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,

- prowadzenie kroniki przedszkola,

- organizacja uroczystości między przedszkolnych,

- prowadzenie strony internetowej placówki,

- zabieganie o notatki prasowe dotyczące istotnych wydarzeń z życia przedszkola,

- prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu w lokalnych mediach,

- dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,

- upowszechnianie informacji o przedszkolu (folder, logo przedszkola itp.).

 

Dalsza praca nad naszą koncepcją, ewaluacja koncepcji

- każdy pracownik pedagogiczny i obsługi zna koncepcję,

- zmiany w tekście będą nanoszone przy udziale całego zespołu pedagogicznego,

- raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnych poprawek   -  wprowadzenie  

zmian.

Zamierzenia do dalszej pracy

W zakresie bazy:

1. Wymiana okien.

2. Generalny remont sanitariatów dziecięcych.

3. Sukcesywne doposażenie ogrodu przedszkolnego w sprzęt rekreacyjny.

4. Remont sali rekreacyjnej.

5. Wymiana grzejników na korytarzu przedszkolnym.


W zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:

1. Skuteczne organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

2. Wdrażanie innowacji pedagogicznej.

3. Planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji
o dziecku.


W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:

1. Wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania dodatkowych umiejętności.

2. Zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje.

3. Doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystywaniem w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, co spowoduje szybki przepływ istotnych dla prawidłowego funkcjonowania placówki informacji na płaszczyźnie dyrektor - nauczyciel, nauczyciel – dyrektor.

 

W zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:

1. Kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami, w celu promowania placówki i wymiany doświadczeń na temat pracy z dzieckiem.

2. Współpracowanie z nauczycielami innych placówek, w celu wymiany doświadczeń
i poszukiwaniu nowych metod pracy.

3. Zapraszanie uczniów klas „0” i  I na spotkania integracyjne, w celu promowania pracy placówki i wymiany doświadczeń miedzy nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

4. Kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych.

5. Podjęcie współpracy z lokalnymi animatorami kultury i sztuki, w celu bliższego poznania dorobku kulturowego regionu.

Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw. Poprzez systematyczne rozpoznawanie potrzeb naszego środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, doskonalimy jakość pracy naszej placówki.   

STRONA INTERNETOWA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ - http://www.reformaedukacji.men.gov.pl