Przedszkole Miejskie Nr 43
z Oddziałami Integracyjnymi
w Sosnowcu
 
   Przedszkole prowadzi:
 
 
3 grupy integracyjne i 6 grup ogólnodostępnych

 


 


 

Grupa integracyjna oznacza, że wspólnie przebywają dzieci zdrowe i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – te dobierane są do grupy tak, aby ich liczba nie przekraczała 3-5, uwzględnione są indywidualne możliwości i potrzeby każdego dziecka. Zasadą jest przyjmowanie 20 dzieci do grupy oraz to, aby grupa w swojej podstawowej strukturze pozostawała niezmienna – dzieci bawią się i uczą razem pod opieką tych samych nauczycieli w ciągu wszystkich lat pobytu w przedszkolu. W grupie pracuje 2 nauczycieli, w tym co najmniej jeden ma kwalifikacje oligofrenopedagoga oraz pomoc nauczyciela.

   Ze względu na niepełnosprawność do przedszkola przyjmujemy dzieci:

  • z autyzmem
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym
  • z zaburzeniami emocjonalnymi
  • z zespołami genetycznymi
  • z wrodzonymi wadami centralnego układu nerwowego
  • ze sprzężoną niepełnosprawnością
  • z niedosłuchem
  • z przewlekłymi chorobami somatycznymi
   W grupie ogólnodostępnej pracuje 2 nauczycieli, grupa liczy 25 dzieci.
 
 
 
 STRONA INTERNETOWA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ - http://www.reformaedukacji.men.gov.pl