Przedszkole Miejskie Nr 43
z Oddziałami Integracyjnymi
w Sosnowcu
 
   Home      Dyżur wakacyjny 2020 r.

Z uwagi na zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, zmianie ulegają zasady zapisów dzieci na dyżury wakacyjne.

Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny będzie przebiegać wg następującego harmonogramu:

1) Przedszkola macierzyste będą wydawały deklaracje udziału dziecka w dyżurze  wakacyjnym od dnia 01.06.2020 r. do dnia 05.06.2020 r. do godz. 15.00

2)Przedszkola macierzyste będą przyjmowały wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny od dnia 08.06.2020 r. do dnia 15.06.2020 r. do godz. 16.00.


3)18 czerwca b.r. o godz. 15.00  w dyżurujących placówkach zostaną wywieszone listy dzieci ostatecznie przyjętych na dyżur wakacyjny oraz lista przedszkoli, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami.

 

Warunkiem przyjęcia dziecka będzie przedstawienie w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu dowodu wpłaty naliczonej za czas korzystania z dyżuru.

Zaktualizowana organizacja pracy Przedszkoli Miejskich w Sosnowcu w okresie lipiec – sierpień 2020 roku

1. Przedszkole, jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. Terminy przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sosnowiec zostały określone Zarządzeniem nr 16 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 14 stycznia 2020 r. ZAŁĄCZNIK NR 2.

2. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec.

3. Przedszkola dyżurujące organizują opiekę również dla tych dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczają do Przedszkoli objętych przerwą wakacyjną.

4. Rodzic sam decyduje o tym, do którego z dyżurujących przedszkoli oraz na jaki okres zapisze swoje dziecko.

5. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w nowym roku szkolnym.

6. We wszystkich dyżurujących przedszkolach obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.

7. W przypadku większej ilości chętnych dzieci, niż liczba miejsc w placówce przedszkolnej, pod uwagę przy zapisie będą brane następujące preferencje:

 

 
- oboje rodzice kandydata pracują zawodowo;

- rodzice są  pracownikami systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

- rodzic lub oboje rodzice z orzeczeniem o niepełnosprawności;

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

- orzeczenie o niepełnosprawności kandydata;

- wielodzietność w rodzinie (od trojga dzieci);

- rodzina objęta nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny;

- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

8.  Podstawą zgłoszenia dziecka do wybranego przedszkola na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniona i złożona "Deklaracja udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym", która stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1. Deklarację rodzice składają w przedszkolu macierzystym, do którego dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym, bez względu na to, z usług której placówki rodzice chcieliby skorzystać w okresie wakacyjnym.   

9. Deklarację udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym wydaje placówka macierzysta, wraz z potwierdzeniem - pieczątką przedszkola na deklaracji – faktu uczęszczania dziecka  do placówki w bieżącym roku szkolnym.

10. Rodzic/opiekun prawny pobiera maksymalnie 2 sztuki deklaracji, po jednej na każdy miesiąc wakacyjny.  

11. Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny będzie przebiegać wg następującego harmonogramu:

 

1) Przedszkola macierzyste będą wydawały deklaracje udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym od dnia 01.06.2020 r. do dnia 05.06.2020 r. do godz. 15.00.

2) Przedszkola macierzyste będą przyjmowały wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny od dnia 08.06.2020 r. do  dnia 15.06.2020 r. do godz. 16.00. Wraz z wnioskiem rodzice składają „oświadczenie dot. korzystania z wyżywienia i liczby godzin wychowania przedszkolnego” ZAŁĄCZNIK NR 3.

3) 18 czerwca b.r. o godz. 15.00  w dyżurujących placówkach zostaną wywieszone listy dzieci ostatecznie przyjętych na dyżur wakacyjny oraz lista przedszkoli, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami.

 
12. O liczbie wolnych miejsc w czasie trwania dyżuru wakacyjnego decyduje Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym, z uwzględnieniem możliwości kadrowych placówki i potrzeb Rodziców. 
 
13. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu, Dyrektor przedszkola dyżurującego informuje (poprzez wywieszenie listy) Rodziców/opiekunów prawnych dzieci nieprzyjętych na dyżur z powodu braku miejsca o innych placówkach realizujących dyżur w tym samym terminie, które posiadają wolne miejsca. Równocześnie Dyrektor zwróci rodzicowi złożoną deklarację udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym wraz z adnotacją „brak miejsc”. Rodzic ma możliwość zapisania dziecka do innej placówki przedszkolnej, dysponującej wolnymi miejscami.
 
14. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny będzie przedstawienie w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu dowodu wpłaty naliczonej za czas korzystanie z dyżuru. Ponadto rodzice zobowiązują się do przestrzegania wszelkich procedur obowiązujących w placówce, do której będzie uczęszczało dziecko w okresie wakacyjnym. 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 


STRONA INTERNETOWA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ - http://www.reformaedukacji.men.gov.pl