Przedszkole Miejskie Nr 43
z Oddziałami Integracyjnymi
w Sosnowcu
 
   Home      Dyżur wakacyjny 2019Organizacja dyżurów wakacyjnych w Przedszkolach Miejskich w Sosnowcu

 

1.     Przedszkole, jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Z obowiązku pełnienia dyżuru wakacyjnego zwolnione jest przedszkole ujęte w planie remontów, jeżeli zakres prac remontowych zagraża bezpieczeństwu dzieci lub całkowicie uniemożliwia pełnienie przez placówkę dyżuru.

2.    Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec.

3. Przedszkole dyżurujące organizuje opiekę dla dzieci z danego przedszkola oraz dzieci uczęszczających do przedszkoli w określonym dla placówki dyżurującej rejonie (wykaz rejonów stanowi ZAŁĄCZNIK NR 2).

4.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor dyżurującego przedszkola może podjąć decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur spoza swojego rejonu.

5.    Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały             do przedszkola w nowym roku szkolnym.

6.     Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniony  i złożony "Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny", który stanowi ZAŁĄCZNIK               NR 1.         

7.  Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny będzie przebiegać wg następującego harmonogramu:

1) Przedszkoladyżurujące będą przyjmowały wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny od dnia 06.05.2019 r. do  dnia 21.05. 2019 r.

2)  Do 24 maja b.r. do godz. 12.00 – w dyżurujących placówkach zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.

8.  Potwierdzeniem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny będzie złożenie do dyrektora dyżurującego przedszkola deklaracji w terminie od27.05.2019 r. do ostatniego dnia roboczego maja do godz. 12.00  ZAŁĄCZNIK NR 3.

9. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu dyżurującym.

10.  Listę dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny wywiesza się w kolejnym dniu roboczym.

11.  O pierwszeństwie w przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny decyduje:

       Rodzina objęta nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny,

       Rodzice z orzeczeniem o niepełnosprawności,

       Wielodzietność w rodzinie (od trojga dzieci)

       Orzeczenie o niepełnosprawności kandydata,

       Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

       Objęcie kandydata pieczą zastępczą,

       Pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin.

12. O liczbie wolnych miejsc w czasie trwania dyżuru wakacyjnego decyduje Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym, z uwzględnieniem możliwości kadrowych placówki i potrzeb Rodziców. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu, Dyrektor przedszkola dyżurującego informuje Rodziców/opiekunów prawnych dzieci nieprzyjętych na dyżur z powodu braku miejsca o innych placówkach realizujących dyżur w tym samym terminie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

13.  Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny wydaje placówka macierzysta, wraz z potwierdzeniem, pieczątką przedszkola na wniosku – faktu uczęszczania dziecka do placówki w bieżącym roku szkolnym.

14.Rodzic/opiekun prawny pobiera taką ilość wniosków w ilu przedszkolach zamierza umieścić dziecko na dyżurze wakacyjnym.

15.  Wypełniony prawidłowo wniosek rodzic składa do dyżurującego przedszkola: w godzinach pracy przedszkola, a w ostatnim dniu rekrutacji do godz. 12.00.

16.  W okresie trwania dyżuru wakacyjnego opłaty za przedszkole wynoszą:

 

  • 1,00 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z Uchwałą  Rady Miejskiej w Sosnowcu Nr 58/III/2018  z dnia 20 grudnia 2018 r.;
  • Opłata za żywienie 7 zł za dzień x ilość dni deklarowanych przez rodzica.

 

17.  Wysokość należnej opłaty wynika ze złożonej przez rodzica DEKLARACJI. Rozliczenie szczegółowe pobytu dziecka w przedszkolu odbywa się w oparciu o rejestrator, który rejestruje godzinę przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola, zgodnie z zasadami obowiązującymi                   na placówce dyżurującej. Zwroty nadpłat z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu dokonywane są po rozliczeniu, przelewem na podany przez rodzica w deklaracji numer konta lub w kasie CUW - Sosnowiec, ul. Staszica 62. 
 
 
 
 

 


STRONA INTERNETOWA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ - http://www.reformaedukacji.men.gov.pl