Przedszkole Miejskie Nr 43
z Oddziałami Integracyjnymi
w Sosnowcu
 

  Uwaga Rodzice.

   

  Ze względu na bezpieczeństwo dzieci w dniach 12 i 13 marca będą jeszcze w przedszkolu prowadzone działania opiekuńcze.  

  Od poniedziałku 16 marca br. do 25 marca br. dzieci nie przychodzą do przedszkola.

  Rodzicom dziecka w wieku do 8 lat przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZUS.

  Proszę śledzić na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora na stronie internetowej przedszkola.  

   
   
   
   
   

  • Podaje się do wiadomości wyniki głosowania na Przedszkolny Grant Obywatelski na rok 2020

   

  1.     „Wymiana drzwi wewnętrznych” – 58 głosów

  2.     „Zakup 5 oczyszczaczy powietrza” – 45 głosów

  3.     „Zakup tablicy interaktywnej” – 18 głosów

  4.     „Zakup szafy na sprzęt sportowy – 2 głosy

  5.     „Malowanie korytarza” – 26 głosów


   
   

   
  • Klauzula informacyjna dla rodzica/prawnego opiekuna

   

   

  Klauzula informacyjna dla rodzica/prawnego opiekuna

  Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  informuję, iż:

  ·       Administratorem dzieci i Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi -  mgr  Anna Kempa  z siedzibą w Sosnowcu, ul. Bohaterów Monte Cassino 46

  ·       Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka przetwarzane będą w zakresie realizacji zadań oświatowych wynikających z Ustawy o systemie oświaty (Rozporządzenie MEN z dnia 31 sierpnia 2017 Dz.U. z 2017r., poz. 1646 w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji na czas realizowania obowiązku szkolnego), zgodnie z art.6 ust.1 pkt. a, c RODO, na czas pobytu dziecka w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Sosnowcu, ul. Bohaterów Monte Cassino 46 . Rodzaj zobowiązania: realizacja działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej, podejmowanie akcji edukacyjnych przedszkola oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku przedszkola;

  ·       Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka będą pracownicy administracji i obsługi, oraz pracownicy pedagogiczni Przedszkola Miejskiego nr 43  w Sosnowcu.

  ·       Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

  ·       Pani/ Pana dane osobowe oraz dane dziecka będą przechowywane przez okres edukacji dziecka w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Sosnowcu oraz archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;

  ·       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  ·       Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

  ·       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawa oświatowego.

  ·       Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest Pan Paweł Wierzbicki, p.wierzbicki@cuwsosnowiec.pl , nr tel. (32) 292 44 64 wew. 217,

  Anna Kempa
  STRONA INTERNETOWA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ - http://www.reformaedukacji.men.gov.pl