Przedszkole Miejskie Nr 43
z Oddziałami Integracyjnymi
w Sosnowcu
 

  • Podaje się do wiadomości wyniki głosowania na Przedszkolny Grant Obywatelski na rok 2020

 

1.     „Wymiana drzwi wewnętrznych” – 58 głosów

2.     „Zakup 5 oczyszczaczy powietrza” – 45 głosów

3.     „Zakup tablicy interaktywnej” – 18 głosów

4.     „Zakup szafy na sprzęt sportowy – 2 głosy

5.     „Malowanie korytarza” – 26 głosów


 
 

 
  • Klauzula informacyjna dla rodzica/prawnego opiekuna

 

 

Klauzula informacyjna dla rodzica/prawnego opiekuna

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  informuję, iż:

·       Administratorem dzieci i Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi -  mgr  Anna Kempa  z siedzibą w Sosnowcu, ul. Bohaterów Monte Cassino 46

·       Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka przetwarzane będą w zakresie realizacji zadań oświatowych wynikających z Ustawy o systemie oświaty (Rozporządzenie MEN z dnia 31 sierpnia 2017 Dz.U. z 2017r., poz. 1646 w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji na czas realizowania obowiązku szkolnego), zgodnie z art.6 ust.1 pkt. a, c RODO, na czas pobytu dziecka w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Sosnowcu, ul. Bohaterów Monte Cassino 46 . Rodzaj zobowiązania: realizacja działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej, podejmowanie akcji edukacyjnych przedszkola oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku przedszkola;

·       Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka będą pracownicy administracji i obsługi, oraz pracownicy pedagogiczni Przedszkola Miejskiego nr 43  w Sosnowcu.

·       Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

·       Pani/ Pana dane osobowe oraz dane dziecka będą przechowywane przez okres edukacji dziecka w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Sosnowcu oraz archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;

·       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

·       Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

·       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawa oświatowego.

·       Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest Pan Paweł Wierzbicki, p.wierzbicki@cuwsosnowiec.pl , nr tel. (32) 292 44 64 wew. 217,

Anna Kempa
STRONA INTERNETOWA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ - http://www.reformaedukacji.men.gov.pl