Przedszkole Miejskie Nr 43
z Oddziałami Integracyjnymi
w Sosnowcu
 

 

 

Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu

– o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.

Robert Fulghum

 
 
 Szanowni Państwo

W związku ze zmianami organizacyjnymi naszej placówki podajemy link przekierowujący do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Sosnowcu

www.zso5.sosnowiec.pl


Szanowni Rodzice!

Przed nami nowy rok szkolny 2020/2021, który organizujemy w trwających nadal warunkach pandemii i narzuconych przepisami prawa ograniczeń i obostrzeń.

Informacje o tym, do której grupy  uczęszczać będzie  dziecko – rodzice otrzymają w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu, od dyżurujących pracowników obsługi. 

Rodzicom dzieci, które po raz pierwszy przyjdą do przedszkola podajemy kilka  wstępnych informacji:

1.    przy wejściu do przedszkola, pełnią dyżur pracownicy obsługi, którzy mają obowiązek dokonania pomiaru temperatury obowiązkowo u dziecka i tego rodzica, który będzie chciał wejść na teren przedszkola;

2.    pracownik obsługi zanotuje godzinę przyjścia dziecka, poinformuje Rodzica o grupie, do której przydzielone zostało dziecko, następnie odbierze dziecko od rodzica i odprowadzi do wyznaczonej sali zajęć, gdzie opiekę nad nim przejmie nauczyciel; warto z dzieckiem rozstać się szybko – zapewniamy, że nauczyciele i opiekunowie  zrobią wszystko, by uspokoić i zająć dziecko zabawą jeśli będzie płakało; w sytuacjach szczególnie trudnych, zadzwonimy do rodzica i poinformujemy o problemie lub konieczności odebrania dziecka;

3.    w pierwszych dniach można skrócić godziny pobytu dziecka w przedszkolu, co pozwoli mu na stopniowe  przyzwyczajanie się do warunków przedszkola;

4.    należy zaopatrzyć  dziecko w obuwie zmienne na gumowej podeszwie,  w podpisanym woreczku  przygotować  ubranie i bieliznę do przebrania w razie niespodziewanych wypadków, która pozostanie w szatni w indywidualnej półce dziecka;

5.    dziecko nie powinno zabierać ze sobą zabawek, czy innych zwłaszcza małych i zbędnych przedmiotów;

6.    rodziców dzieci starszych roczników, które chodziły już do przedszkola prosimy o podprowadzenie dziecka do drzwi wejściowych, skąd odbierze je osoba dyżurująca – unikniemy tłoku i kolejek (w szatni może przebywać z zachowaniem 2 m odstępu zaledwie 2 rodziców wraz z dziećmi); trzylatkom trudniej będzie rozstać się z rodzicem w drzwiach, starszym przedszkolakom łatwiej będzie tę sytuację zaakceptować, jeśli rodzic wytłumaczy w domu nowe zasady;

7.    podczas odbierania dziecka z przedszkola, stosujemy analogiczne zasady, tj.: w szatni może przebywać z zachowaniem 2 m odstępów – wyłącznie 2 rodziców, pozostali winni na wejście poczekać na zewnątrz budynku;

8.    w budynku obowiązują maseczki, dezynfekcja rąk, lub rękawiczki ochronne

 

Prosimy czytać na bieżąco informacje na stronie  internetowej przedszkola

 W pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu, Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest złożyć oświadczenie dostępne poniżej


 

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZYWANIEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

 

 

ROZDZIAŁ I 
Przepisy wstępne

 

§ 1

Cel i zakres opracowanych zasad funkcjonowania przedszkola w czasie zagrożenia epidemicznego

 1. Procedura zapewnienia zasady bezpieczeństwa podczas zakażenia epidemiologicznego jest aktem prawa  ustalającym organizację i porządek w procesie pracy. Określa prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników.
 2. Procedurą  objęci są wszyscy pracownicy zatrudnieni w Przedszkolu Miejskim Nr 43 w Sosnowcu, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowisko jak również rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola.
 3. Zapewnia bezpieczeństwo pracownikom oraz dzieciom przebywającym na terenie placówki.
 4. Opracowanie zawiera opis przyjętych strategii bezpieczeństwa oraz szczegółowe rozwiązania związane z zapewnieniem wychowankom właściwego poziomu.

ROZDZIAŁ II 
Zasady obowiązujące

§ 1

Organizacja opieki w przedszkolu

 

 1. Dziecko korzystające z przedszkola musi być bezwzględnie zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną . Jeśli dziecko zgłaszało rodzicowi w domu jakiekolwiek dolegliwości powinno bezwzględnie zostać w domu.
 2.  Rodzic, który zdecydował się na korzystanie z opieki przedszkola wyraża automatycznie zgodę na:
 1. kilkukrotny w ciągu dnia pomiar temperatury,
 2. odizolowanie dziecka, w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych u dziecka, mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel.
 3. wezwanie rodzica do natychmiastowego stawienia się w przedszkolu w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych u dziecka,
 4. wezwanie karetki pogotowia i powiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej  w przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych sugerujących zarażenie wirusem COVID- 19
 1. Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola, powinien uczulić dziecko na obowiązujące nowe zasady higieniczne, tj.:
 1. niepodawanie ręki na przywitanie,
 2. unikanie dotykania oczu, nosa, ust,
 3. mycie rąk po każdej zabawie, korzystaniu z toalety, przed posiłkiem,
 4. kasłaniu, kichaniu w tzw. „łokieć”,
 5. niezabierania do przedszkola zabawek domowych oraz innych zbędnych rzeczy,
 6. zgłaszaniu nauczycielowi złego samopoczucia (ból głowy, brzucha),
 7. niewkładania do ust zabawek,
 8. siadanie podczas posiłków do stolików wg poleceń nauczyciela, na wyznaczone miejsca,
 9. zabawa dowolna zgodnie z ustalonymi zasadami i poleceniem nauczyciela w wyznaczonych dla każdego dziecka obszarach (przy stolikach, w kącikach zabaw, wyznaczonymi zabawkami), przy zachowaniu odległości 1,5 m,
 10. odkładanie na wyznaczone miejsce do dezynfekcji zabawek, z których korzystało dziecko,
 11. nowy wygląd zewnętrznych pracowników obsługi (fartuchy ochronne, rękawiczki, przyłbice) związany jest z zasadami bezpieczeństwa i nie powinien dziecka przestraszyć.

 

 1. Zobowiązuje się rodzica w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola do podpisania oświadczenia dotyczącego: stanu zdrowia dziecka, zgody na pomiar temperatury ciała, a także, że ma pełną świadomość tego, iż dziecko w przedszkolu może zarazić się wirusem SARS COV 2 - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1.

 2. Zobowiązuje się rodzica do podania wychowawcom aktualnych danychtelefonicznych, mailowych w celu umożliwienia szybkiego kontaktu.
 
 


§ 2

Zasady bezpiecznego wprowadzania dziecka i odbierania dziecka z przedszkola

 1. Dzieci przyprowadzane są i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
 2. Opiekunowie odprowadzający/odbierający  dzieci wchodzą do przestrzeni wspólnej placówki zachowując zasady:
 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi
 2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5  m
 3. dystansu od pracowników przedszkola min. 1,5  m
 1. Pozostali rodzice/opiekunowie oczekują na wejście do przedszkola przed przedszkolem z zachowaniem dystansu społecznego, wynoszącego 1,5  m.
 2. Rodzice  przy wejściu powinni przestrzegać aktualnych przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli  – m.in. stosować środki ochronne : osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. 
 3. Dziecko przyprowadzane jest przez rodzica do drzwi wejściowych. Przed przekazaniem dziecka pracownikowi przedszkola dziecku zostanie wykonany pomiar temperatury ciała urządzeniem bezdotykowym. Dziecko z temperaturą ciała powyżej

37oC, a także dziecko z jakimikolwiek objawami chorobowymi nie zostanie w danym dniu przyjęte do przedszkola. Po  zmierzeniu temperatury przez osobę dyżurującą, rodzic z dzieckiem wchodzi do przestrzeni wspólnej  z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi  lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m

 1. Dziecko pod opieką rodzica lub woźnej dyżurującej rozbiera się w szatni i przeprowadzane jest do łazienki, gdzie myje ręce, a następnie do właściwej sali zajęć, gdzie opiekę nad nim przejmuje nauczyciel.

  Woźna dyżurująca  zapisuje godzinę przyjścia dziecka do przedszkola w systemie  TIK  TAK

 2. W przypadku dzieci starszych (5-6 latków), które są samodzielne i wdrożone do procedur przedszkolnych zaleca się, aby rodzic doprowadzał dziecko do drzwi wejściowych, skąd odbierze je woźna dyżurująca. W tym przypadku, woźna zanotuje godzinę przyjścia dziecka do przedszkola, zwalniając rodzica z obowiązku rejestrowania dziecka w systemie TIK TAK
 3. Zabrania się wchodzenia na teren szatni. Pomoc dziecku przy zawieszeniu lub zdjęciu ubrań z wieszaka w szatni należy do obowiązku osoby dyżurującej.
 4. Rodziców zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania zasady, że dziecko winno być przyprowadzone do przedszkola do godz. 8:15. Po tym czasie drzwi wejściowe będą zamykane, a pracownicy pełniący dyżur przejdą do innych obowiązków, m.in. do dezynfekowania stolików i podania śniadania.
 5. Rodzice odbierający dzieci czekają na sygnał osoby dyżurującej, która monitoruje liczbę rodziców i dzieci przebywających w szatni. Rodzica wchodzącego obowiązują następujące zasady:
  - osłona ust i  nosa, jednorazowe  rękawiczki lub dezynfekcja rąk  zachowanie  odstępu 2 m pomiędzy drugą osobą
  - w szatni nie może przebywać jednocześnie więcej niż 2 rodziców,
  - rodziców obowiązuje zakaz samodzielnego wchodzenia na teren szatni po odzież wierzchnią dziecka,
  - rodzic sprawnie i szybko ubiera dziecko i opuszcza przedszkole, skracając tym samym czas oczekiwania innych rodziców na wejście do przedszkola,§ 3

Zasady bezpiecznego przebywania dziecka pod opieką przedszkola

/ zadania dyrektora/

 1. Dyrektor odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, dzieciom oraz rodzicom na terenie placówki.
 2. Przeprowadza spotkania z pracownikami i zwraca uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych jak również na wypadek podejrzenia zakażeniem.
 3. Przy wejściu do przedszkola dyrektor bezwzględnie ma umieścić płyn do dezynfekcji rąk i zobligować wszystkich dorosłych do korzystania z niego.

 4. Jeśli jest taka potrzeba, ma zaopatrzyć pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.
 5. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych muszą znajdować się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.
 6. Zgodnie  z wytycznymi  powinien zorganizować zajęcia dydaktyczno- wychowawcze  i opiekuńcze dla dzieci. Grupy 25 lub 20 osobowe powinny przebywać w wyznaczonych i stałych salach.
 7. Na placówce  w miarę możliwości ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz. Przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami, ma zadbać o zachowanie dodatkowych środków ostrożności ( Wydzielenie strefy, do której mogą wejść osoby z zewnątrz oraz rodzice).
 8. Dyrektor zapewnia sprzęt i środki oraz monitorowanie prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach
  i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.

§ 4

Zasady bezpiecznego przebywania pracowników na terenie placówki

 

 1. W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania twarzy poprzez maseczki, przyłbice podczas trybu dnia, warunkiem jest jedynie zachowanie szczególnych środków ostrożności podczas przyprowadzania  i odbierania dzieci z placówki jak również
  w kontaktach z osobami z zewnątrz.
 2. Podczas przyprowadzania i odbierania dzieci pracownicy obsługi zachowują szczególne środki ostrożności.
 3. Odległość  pomiędzy pracownikami powinna wynosić  min. 1,5 m, nie tworzymy zbiorowisk.
 4. Każdy pracownik odpowiada za swoje stanowisko pracy i rzetelnie wywiązuje się z powierzonych zadań wynikających z procedury.

§ 5

Zasady bezpiecznego przebywania dziecka pod opieką przedszkola
/zadania nauczyciela/

 1. Każda grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej sali. Z sali, w której przebywają dzieci zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można dezynfekować między innymi zabawki pluszowe, lalki z materiału, dywany.
 2. W grupie przedszkolnej może przebywać do 25 dzieci, stosownie do powierzchni mierzonej zgodnie z zaleceniami GIS, tj.: 2 m2 w przypadku dzieci przebywających na placówce do 5 godzin i 2,5m2 w przypadku dzieci przebywających na placówce powyżej 5 godzin.
 3. Liczna dzieci w grupie integracyjnej wynosi nie więcej niż 20 dzieci, w tym nie więcej niż 5 dzieci niepełnosprawnych.
 4. Nauczyciel zapewnia zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i zabawy, zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Pomieszczenia, w których realizowane będą zajęcia specjalistyczne i zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w którym przebywać będzie do 4 dzieci powinno mieć powierzchnię, co najmniej 8 m2.
 6. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
 7. We wczesnych godzinach rannych i późnych popołudniowych dzieci przebywają w oddziale zbiorczym, co związane jest z różnymi godzinami pracy poszczególnych oddziałów.
 8. W przypadku nieobecności nauczyciela, dzieci mogą być tymczasowo przydzielone do innej grupy, z zachowaniem zasady nieprzekraczania liczebności 25 dzieci w grupie.  
 9. Zajęcia w poszczególnych grupach odbywają  się zgodnie z podanym tygodniowym harmonogramem zajęć, z zachowaniem zasady unikania zajęć wymagających wzajemnych bliskich kontaktów (ćwiczenia gimnastyczne, zabawy grupowe, itp.).
 10. Nauczyciele obowiązkowo, co godzinę wietrzą salę zajęć, prowadząc w tym czasie zabawy ruchowe.
 11. Nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia zajęć edukacyjnych dotyczących przestrzegania przez wychowanków zasad higieny, zwłaszcza w zakresie częstotliwości i sposobu prawidłowego mycia rąk.
 12. W okresie pandemii zabrania się korzystanie dzieci z piaskownicy, natomiast z urządzeń ogrodowych korzystać można po uprzednim ich wyczyszczeniu za pomocą detergentów lub środka dezynfekcyjnego( nie wolno korzystać ze sprzętu, który oznaczony jest taśmą).
 13. Nauczyciel jest zobowiązany wyjaśnić dzieciom jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone:
 1. w przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
 2. witamy się bez podawania ręki, przytulania się, wchodzenia opiekunowi na kolana,
 3.  unikamy dotykania oczu, nosa, ust,
 4. myjemy ręce po każdej zabawie, korzystaniu z toalety, przed posiłkiem,
 5. kasłamy, kichamy w tzw. „łokieć”, lub do chusteczki, którą natychmiast wyrzucamy do kosza, po czym myjemy ręce,
 6. do przedszkola nie zabieramy zabawek domowych oraz innych zbędnych rzeczy,
 7. bawimy się zgodnie z poleceniem nauczyciela w wyznaczonych dla każdego dziecka obszarach (przy stolikach, w kącikach zabaw, wyznaczonymi zabawkami)
 8. dzieci posiadają własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku ucznia lub w jego szafce. Dzieci nie powinny wymieniać się przyborami pisarskimi.
 9. zgłaszamy nauczycielowi wszelkie objawy złego samopoczucia (ból głowy, brzucha),
 10. nie wkładamy do ust zabawek, klocków, lub innych tego typu przedmiotów,
 11. po skończonej zabawie, zabawkę oddajemy do dezynfekcji   (wyznaczony kosz)   
 12. podczas posiłków siadamy do stolików wg poleceń nauczyciela,
 13. z łazienki korzystamy pojedynczo z zachowaniem odpowiednich czynności higienicznych ( pod opieką osoby dorosłej).

 

8. Jeżeli do zajęć wykorzystujemy przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, powinny być one systematycznie dezynfekowane.

9. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich.

10. Pod nadzorem nauczyciela dzieci mogą korzystać z placu zabaw ale tylko z tych przyrządów, które zostały dezynfekowane ( nie wolno korzystać ze sprzętu, który oznaczony jest taśmą).

11.Nauczyciele zachowują szczególną ostrożność w czasie wyjść na plac zabaw, salę gimnastyczną – dbając o ty, by wychowankowie poszczególnych grup nie stykali się ze sobą.

12. Nauczyciele powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej, jednak nie ma obowiązku korzystania z nich.

13. W okresie pandemii zawiesza się organizowanie uroczystości wewnątrzpedszkolnych zajęć otwartych dla rodziców, wyjść poza teren budynku typu: spacery, wycieczki

14. Oddział może być wyposażony w  materace gimnastyczne. Po zakończonej pracy oddziału materac  dezynfekuje się wodą z dodatkiem detergentu.

15. Wychowawcy mogą wraz z wychowankami korzystać z sali rekreacyjnej z zachowaniem zasady dezynfekowania wykorzystanych do zajęć sprzętów i przyborów sportowych lub instrumentów muzycznych w przypadku zajęć umuzykalniających.


 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

STRONA INTERNETOWA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ - http://www.reformaedukacji.men.gov.pl